محمدغفوررئیسیان - مطالب ابر آهنگ نصیربلوچ(هر روچ شوهازا تهی)