محمدغفوررئیسیان - مطالب ابر به آب انداختن کشتی های غول پیکرتازه ساخته شده