محمدغفوررئیسیان - مطالب ابر سریال حضرت عمر رضی الله عنه